Tredje kvartal 2017 ga driftsinntekter på 200 millioner kroner og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 74 millioner. Etter av- og nedskrivninger, samt finanskostnader og skatt, hadde konsernet et underskudd på 36 millioner kroner.

- I et krevende marked bekrefter dette at grepene vi har gjort, er riktige. Bransjen og markedet erennå ikke oppe av bølgedalen, men vi begynner nå å se effekten av at vi rendyrker vårt «blue energy»-konsept innen subsea og fornybar. I et 12-måneders perspektiv ser vi positivt påsituasjonen, sier styreleder Stig Remøy.

Etter restruktureringen av Olympic-konsernet i februar i år, ble rederiets 11 subsea-skip lagt inn i det nye selskapet Olympic Subsea ASA, et rendyrket subseaselskap med fleksible fartøy som blant annet er svært godt egnet til oppdrag innenfor fornybar. Ved utgangen av tredje kvartal var 10 av 11 fartøy i virksomhet innenfor fornybar energi og subsea.

Fra Olympic Subsea ASA ble etablert i februar, har konsernet hatt inntekter på 459 millioner kroner. Driftskostnader før avskrivninger utgjorde 377 millioner kroner. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 83 millioner kroner. Resultatregnskapet frem til utgangen av tredje kvartal 2017 er fortsatt preget av restruktureringseffekter og engangskostnader.

- I markedet for fornybar energi ser vi økt aktivitet de neste 12 månedene. Vi forventer også gradvis bedring innenfor for subsea på grunn av stabil oljepris og lavere break-even for oljeselskapene. På kort sikt regner vi imidlertid med et sesongmessig svakt marked med lav etterspørsel og høyt tilbud. Dette vil medføre midlertidig opplag for enkelte skip. Vi ser positivt på situasjonen i det lange perspektivet men vil vi være opptatt av å gjøre de riktige kostnadsmessige tiltakene de neste månedene, sier Remøy.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde konsernet samlede eiendeler for 4 769,5 millioner kroner. Fartøyenes bokførte verdi utgjorde 4 093,5 millioner kroner. Likvide midler og kortsiktige fordringer utgjorde totalt 602,8 millioner kroner, derav bankinnskudd på nivå med forrige kvartal. Konsernet hadde en bokført egenkapital på 439,6 millioner kroner, mens langsiktig gjeld beløp seg til 4 146,9 millioner kroner.

I datterselskapet Olympic Ship er det i november inngått avtale om salg av PSV fartøyet Olympic Progress til vietnamesisk kjøper. Dette vil ha mindre regnskapsmessig effekt.

Kontaktinformasjon:
Stig Remøy, Chairman Olympic Subsea ASA, mobil 916 19 124
John Arne Winsnes, CFO Olympic Subsea ASA, mobil 462 80 999